تاریخ : شنبه 23 دي 10:20
کد خبر : 639280
سرویس خبری : عکس خبری
 

حضور فرمانده گردان ٤٠٤بیت المقدس در پایگاه شهید طیبی

حضور فرمانده گردان ٤٠٤بیت المقدس در پایگاه شهید طیبی

فرمانده گردان ٤٠٤بیت المقدس در جلسه گردان پایگاه شهید طییی حضور پیدا کرد

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید طیبی  حوزه 231والعصر  ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی ،فرمانده گردان ٤٠٤بیت المقدس در جلسه گردان پایگاه شهید طییی حضور پیدا کرد



سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ