رای به سایت :
876
محبوب
حوزه 232 عابدین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
جمعه 03 اسفند 1397 -

برگزاری قرار گاه صالحین حوزه 232 عابدین
برگزاری قرار گاه صالحین حوزه 232 عابدین

قرارگاه صالحین حوزه 232 عابدین در خصوص پایگاههای تابعه برگزار گردید.

حوزه 232 عابدین 1397/07/19