رای به سایت :
517
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
پنجشنبه 25 مرداد 1397 -

جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد برگزار شد.
حوزه 230 ناصرین
جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد برگزار شد.
    تاریخ› سه شنبه 23 مرداد 1397 - 17:42

جلسه فرماندهان فضای مجازی (حوزه و پایگاه)مورخ 23مرداد ساعت 10:40با تعداد نفرات 3نفر برگزار شد.

گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد (ع)توزیع شد.
حوزه 230 ناصرین
گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد (ع)توزیع شد.
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 18:22

گوشت قربانی به مناسبت شهادت امام جواد(ع)مورخ 21مرداد ماه توزیع شد.

جلسه امر به معروف برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
جلسه امر به معروف برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 16:25

جلسه امر به معروف مورخ 14مرداد ماه برگزار گردید.

جلسه فرماندهان پایگاهها برگزار شد.
حوزه 230 ناصرین
جلسه فرماندهان پایگاهها برگزار شد.
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 16:22

جلسه فرماندهان پایگاهها مورخ د21مردادماه برگزار گردید.

دومین کارگاه سبک زندگی مورخ 14 مرداد ماه برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
دومین کارگاه سبک زندگی مورخ 14 مرداد ماه برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 21 مرداد 1397 - 14:47

دومین کارگاه سبک زندگی مورخ 14 مرداد ماه ساعت 15الی17 برگزار گردید.

غرفه قران به همت پایگاه شهید ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه قران به همت پایگاه شهید ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 21:16

غرفه قران به همت پایگاه شهید ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد از ساعت ۱۸الی ۲۰ برگزار گردید.

غرفه ورزش و منچ به همت تربیت بدنی حوزه ۲۳۰ناصرین برگزار شد.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه ورزش و منچ به همت تربیت بدنی حوزه ۲۳۰ناصرین برگزار شد.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 21:12

غرفه ورزش و منچ مورخ ۱۸مرداد به همت تربیت بدنی حوزه ۲۳۰ناصرین برگزار شد.

غرفه ایمنی به همت پایگاه شهید خوشبازان مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه ایمنی به همت پایگاه شهید خوشبازان مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 21:08

غرفه ایمنی به همت پایگاه شهید خوشبازان مورخ ۱۸مرداد از ساعت ۱۸الی ۲۰ در بوستان رازی برگزار گردید.

غرفه مهدویت به همت پایگاه ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه مهدویت به همت پایگاه ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 20:54

غرفه مهدویت به همت پایگاه ابطحی نژاد مورخ ۱۸مرداد ماه ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار گردید.

غرفه سلامت به همت پایگاه شهید ربطی مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه سلامت به همت پایگاه شهید ربطی مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 20:50

غرفه سلامت به همت پایگاه شهید ربطی مورخ ۱۸مردادماه از ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار گردید.

غرفه طب اسلامی و مزاج شناسی به همت پایگاه احمدی سخا مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
غرفه طب اسلامی و مزاج شناسی به همت پایگاه احمدی سخا مورخ ۱۸مرداد ماه برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 20:46

غرفه طب اسلامی و مزاج شناسی به همت پایگاه احمدی سخا ۱۸مرداد ماه از ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار گردید.

 پک سی دی ماه بانو در برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ۱۸مرداد ماه توزیع شد.
حوزه ۲۳۰ناصرین
پک سی دی ماه بانو در برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ۱۸مرداد ماه توزیع شد.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 20:40

پک سی دی ماه بانو الگوی نشاط و تعالی مورخ ۱۸مرداد ماه ساعت ۱۸الی ۲۰برگزار گردید.

 کارگاه خانواده مقاوم مورخ ۱۶مرداد برگزار گردید.
حوزه ۲۳۰ناصرین
کارگاه خانواده مقاوم مورخ ۱۶مرداد برگزار گردید.
    تاریخ› شنبه 20 مرداد 1397 - 20:27

کارگاه خانواده مقاوم روز سه شنبه مورخ ۱۶مرداد ماه برگزار گردید.

کارگاه مهارت زندگی و دفتر مشاوره حوزه مقاومت برگزار میگردد.
حوزه 230 ناصرین
کارگاه مهارت زندگی و دفتر مشاوره حوزه مقاومت برگزار میگردد.
    تاریخ› دوشنبه 15 مرداد 1397 - 14:36

کارگاه مهارت زندگی و دفتر مشاوره حوزه مقاومت بسیج حوزه 230ناصرین هر هفته (دوشنبه و چهارشنبه)برگزار میگردد.

کارگاه سبک زندگی برگزار میشود.
حوزه 230 ناصرین
کارگاه سبک زندگی برگزار میشود.
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 1397 - 16:12

کارگاه سبک زندگی مورخ 16مردادماه برگزار میشود.

غرفه ورزش در برنامه نشاط و تعالی برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
غرفه ورزش در برنامه نشاط و تعالی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 1397 - 16:04

غرفه ورزش در برنامه نشاط و تعالی مورخ11مرداد اه برگزار گردید.

غرفه خلاقیت و غرفه مزاج شناسی و طب اسلامی برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
غرفه خلاقیت و غرفه مزاج شناسی و طب اسلامی برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 1397 - 16:01

غرفه خلاقیت و غرفه مزاج شناسی و طب اسلامی مورخ 11مردادماه برگزار گردید.

غرفه خلاقیت در برنامه الگوی نشاط و تعالی بگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
غرفه خلاقیت در برنامه الگوی نشاط و تعالی بگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 1397 - 15:55

غرفه خلاقیت در برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ 11مردادماه برگزار گردید.

غرفه قران ویژه کودکان و نوجوانان برگزار گردید.
حوزه 230 ناصرین
غرفه قران ویژه کودکان و نوجوانان برگزار گردید.
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 1397 - 15:49

غرفه قران ویژه کودکان و نوجوانان مورخ 11مرداد ماه برگزار گردید.

غرفه سلامت در برنامه الگوی نشاط و تعالی برگزار شد.
حوزه 230 ناصرین
غرفه سلامت در برنامه الگوی نشاط و تعالی برگزار شد.
    تاریخ› یکشنبه 14 مرداد 1397 - 15:44

غرفه سلامت در برنامه الگوی نشاط و تعالی مورخ 11مرداد ماه برگزار گردید.

RSS
1 2 3 4... 14