رای به سایت :
526
محبوب
حوزه 230 ناصرین
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 -

جلسه با اعضای اتاق فکر برگزار گردید.
جلسه با اعضای اتاق فکر برگزار گردید.

جلسه با اعضای اتاق فکر مورخ 8مهر برگزار گردید.

پایگاه مقاومت بسیج شهید ابطحی نژاد 1397/07/09
جلسه هیئت حضرت رقیه برگزار گردید.
جلسه هیئت حضرت رقیه برگزار گردید.

جلسه هیئت حضرت رقیه مورخ 4مهر برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/07/08
جلسه امر به معروف برگزار گردید.
جلسه امر به معروف برگزار گردید.

جلسه امر به معروف مورخ 21شهریور برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/06/21
جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده برگزار گردید.
جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده برگزار گردید.

جلسه اعضای شورای حوزه با فرمانده مورخ 12شهریور برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/06/21
جلسه اعضای شورای فرهنگی برگزار گردید.
جلسه اعضای شورای فرهنگی برگزار گردید.

جلسه اعضای شورای فرهنگی در روز 20شهریور برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/06/21
جلسه سرگروه با مربی مورخ 27مرداد برگزار گردید.
جلسه سرگروه با مربی مورخ 27مرداد برگزار گردید.

جلسه سرگروه با مربی مورخ 27مرداد ساعت 11الی 12برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/29
جلسه امر به معروف برگزار گردید.
جلسه امر به معروف برگزار گردید.

جلسه امر به معروف مورخ 14مرداد ماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
جلسه فرماندهان پایگاهها برگزار شد.
جلسه فرماندهان پایگاهها برگزار شد.

جلسه فرماندهان پایگاهها مورخ د21مردادماه برگزار گردید.

حوزه 230 ناصرین 1397/05/21
جلسه اردویی برگزار شد
جلسه اردویی برگزار شد

جلسه اردویی 26تیر برگزار شد.

حوزه 230 ناصرین 1397/04/30
جلسه سر گروهی برگزار شد.
جلسه سر گروهی برگزار شد.

جلسه سرگروهی مورخ ۲۷تیر برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/04/29
جلسه منتظران موعود برگزار شد.
جلسه منتظران موعود برگزار شد.

جلسه منتظران موعود مورخ ۱۳تیرماه برگزار شد.

پایگاه مقاومت بسیج شهید احمدی سخا 1397/04/21
جلسه قرارگاه صالحین برگزار شد.
جلسه قرارگاه صالحین برگزار شد.

روز سه شنبه 19تیر ماه قرارگاه صالحین برگزار شد.

حوزه 230 ناصرین 1397/04/19

1 2 3 4... 8