رای به سایت :
1856
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی
یکشنبه 30 مهر 1396 -

اولویت اصلی امروز مقابله با جنگ نرم است
اولویت اصلی امروز مقابله با جنگ نرم است

پوستر تولیدی / اولویت اصلی امروز مقابله با جنگ نرم است

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/07/26
در میدان تدارک دیده شده توسط دشمن بازی نکنید
در میدان تدارک دیده شده توسط دشمن بازی نکنید

پوستر تولیدی / در میدان تدارک دیده شده توسط دشمن بازی نکنید

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/07/26
جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌‌های افراد
جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌‌های افراد

پوستر تولیدی / جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دل‌‌های افراد

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/07/26
فاصله بین حق و باطل بسیار کم است
فاصله بین حق و باطل بسیار کم است

پوستر تولیدی / فاصله بین حق و باطل بسیار کم است

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/07/19
در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ‌کس انحصار ندارد
در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ‌کس انحصار ندارد

پوستر تولیدی / در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ‌کس انحصار ندارد

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/07/19
به خدا به خاک آبرو میده بدن مدافع حرمت
به خدا به خاک آبرو میده بدن مدافع حرمت

پوستر تولیدی / به خدا به خاک آبرو میده بدن مدافع حرمت

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/06/01
فداکاری شهیدان و گذشت خانواده‌ها ابرهای تیره و تار را زدود
فداکاری شهیدان و گذشت خانواده‌ها ابرهای تیره و تار را زدود

پوستر تولیدی / فداکاری شهیدان و گذشت خانواده‌ها ابرهای تیره و تار را زدود

حوزه 231والعصر 1396/05/24
در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید
در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید

پوستر تولیدی / در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید

حوزه 231والعصر 1396/05/24
در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید
در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید

پوستر تولیدی / در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/05/24
فداکاری شهیدان و گذشت خانواده‌ها ابرهای تیره و تار را زدود
فداکاری شهیدان و گذشت خانواده‌ها ابرهای تیره و تار را زدود

پوستر تولیدی / فداکاری شهیدان و گذشت خانواده‌ها ابرهای تیره و تار را زدود

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/05/24
امروز اولویت اصلی کشور  مقابله با جنگ نرم دشمن است
امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است

پوستر تولیدی / امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/05/24
دیگر نصیحت صف اول صلاح نیست
دیگر نصیحت صف اول صلاح نیست

پوستر تولیدی/ دیگر نصیحت صف اول صلاح نیست

پایگاه مقاومت بسیج فاتح خیبر 1396/04/16

1 2 3 4... 13